Coach Alex Andjelic is vannacht op 80-jarige leeftijd overleden

Breaking News
Seizoen: 2020/2021
Door: Zoetermeer Panters

Beste hockeyvrienden,

Met diep verdriet en pijn in ons hockeyhart moeten we u het immens trieste nieuws brengen dat Alex Andjelic, Hoofd Coach van de Zoetermeer Panters, vandaag is overleden aan de gevolgen van Covid-19 na enkele weken in zijn geboorteland land in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest.

Vanaf zijn ziekbed waren zijn laatste woorden als coach en vriend: “mijn herstel is begonnen, je kunt weer op mij rekenen mijn vriend”. Helaas heeft Covid-19 wederom bewezen meedogenloos te zijn.

Alex was een hockey vader voor een groot aantal spelers, coaches en hockeyliefhebbers. Hij was authentiek, hard, emotioneel, eerlijk tot op het bot, maar tegelijkertijd warm en een vriend voor het leven voor velen van ons.

IJshockey stroomde door zijn aderen en zat in zijn botten, en het voelde alsof elke beslissing in zijn leven werd genomen met het doel van hockey.

Alex Andjelic werd geboren in voormalig Joegoslavië en begon zijn professionele carrière als hockeyspeler in 1960 bij Partizan Beograd. Hij beëindigde zijn carrière als speler in 1976 in Nijmegen, de ploeg waarvoor hij de overstap maakte naar hoofdtrainer. In de meer dan 40 jaren die volgden, bewees hij een kosmopolitische coach te zijn. Hij acteerde op het hoogste niveau in Zwitserland, Duitsland, voormalig Joegoslavië, Hongarije, Turkije, Nederland en niet in de laatste plaats Canada als skills coach bij de Toronto Maple Leafs. De meesten van ons kunnen alleen maar dromen van een hockeycarrière als deze.

In het najaar van zijn carrière vond Alex veel plezier in zijn optreden als Hoofd Coach in Zoetermeer. Hij was enorm trots op de vooruitgang van het team en het feit dat het team met plezier en passie voor het spel speelde. Alex vertelde ons, terwijl hij in het ziekenhuis was opgenomen; Ik ben nog niet klaar in Zoetsy! COVID-19 verhinderde Alex om zijn taak te volbrengen.

We zijn een hockeyicoon, een trainer/coach en een geweldige vriend kwijtgeraakt. We hopen dat we zijn passie kunnen voortbrengen en de dingen die we hebben geleerd en de momenten die we met hem hebben doorgebracht, kunnen koesteren. We kunnen alleen maar hopen dat er hockey in de hemel is. Moge hij vrede rusten voor altijd in onze geest in leven blijven.

We betuigen ons medeleven aan zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden en wensen hen alle mogelijke kracht om dit verlies te boven te komen.

De thuis openingswedstrijd van komend seizoen zal in het teken staan van het overlijden en eren van Alex.

Hans Toonen

Voorzitter Zoetermeer Panters

/// ENGLISH TRANSLATION ///

Dear Hockey friends,

With deep sorrow and pain in our hockey hearts we have to bring you the immensely sad news that Alex Andjelic, Head Coach of the Zoetermeer Panters, passed away from Covid-19 today after being hospitalized in the country of his birth for some weeks.

His last words as coach and friend were:  my recovery has started, you can count on me again my friend. Unfortunately Covid-19 once again has proven to be relentless.

Alex was a hockey father for a great amount of players, coaches and hockey lovers. He was authentic, hard, high on emotions, honest to the bone, but warm at the same time and a friend for life for many of us.

Hockey was into his vains and bones, and it felt as if every decision in his life was made in the purpose of hockey.

Alex Andjelic was born in former Yugoslavia and started his professional career as a hockey player in 1960 with Partizan Beograd. He ended his career as a player in 1976 in Nijmegen,  the team for which he switched to head coach. The more than 40 years that followed he proved to be a cosmopolitan coach. He acted at the highest levels in  Switzerland, Germany, former Yugoslavia, Hungary, Turkey, The Netherlands and not the least Canada as skills coach with the Toronto Maple Leafs. Most of us can only dream of a hockey career like this.

In the autumn of his career Alex found great joy in acting as Head Coach in Zoetermeer. He was extremely proud of the progress of the team and the fact that the team was playing with joy and passion for the game.  Being hospitalized Alex informed us; I am not finished yet in Zoetsy !

COVID-19 prevented Alex to finish it. We lost a hockey icon, a teacher and great friend. We hope we can bring his passion forward and cherish the things we learned and the moments with spent with him. We can only hope there is hockey in heaven. May he rest peace and stay alive in our minds forever.

We express our sympathy to his children, grandchildren and friends and we wish them all possible strength to overcome this loss.

The home opening game of coming season will be dedicated to honor Alex.

Hans Toonen

Chairman Zoetermeer Panters